Διδότου 25, Κολωνάκι 10680 Αθήνα, Τηλ: 210 3632426, Κιν: 6974 326662 law@oikonomopoulou.gr

Κληρονομικά

 

Σημαντικό: Αποποίηση κληρονομιάς

Σε περίπτωση που η κληρονομιά έχει μόνο παθητικό αναλαμβάνουμε να συνδράμουμε για την αποποίησή της και ιδιαίτερα την  έκδοση δικαστικής απόφασης η οποία θα δίνει την άδεια στους γονείς ανηλίκων να αποποιηθούν για λογαρισμό του ανηλίκου τους την επαχθείσα σ’ αυτό κληρονομιά με την εξ’ αδιαθέτου διαδοχή.

Διαθήκη είναι η πράξη με την οποία ο διαθέτης ορίζει την τύχη των περιουσιακών του στοιχείων μετά το θάνατό του.

Ο διαθέτης μπορεί μεταξύ άλλων:

να αναγνωρίσει τέκνο εκτός γάμου,

να συστήσει ίδρυμα,

να αποκληρώσει νόμιμο μεριδούχο,

να συστήσει δικαίωμα οικήσεως υπέρ προσώπου,

να συστήσει οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών, εφ’ όσον είναι ο μοναδικός κύριος ακινήτου,

να ανακαλέσει προγενέστερη διαθήκη του.

Η διαθήκη είναι άκυρη κατά το μέρος που παραλείπονται από αυτήν οι νόμιμοι μεριδούχοι που έχουν κληρονομικό δικαίωμα, τα οποία είναι τα τέκνα αυτού, τα τέκνα τέκνων που έχουν ήδη αποβιώσει, οι γονείς και ο σύζυγος που επιζεί. Αν τα άνω πρόσωπα έχουν αποκληρωθεί νόμιμα από τον αποβιώσαντα, η διαθήκη είναι έγκυρη παρά την παράλειψή τους ως κληρονόμων.

Αποδοχή Κληρονομιάς

Η αποδοχή της κληρονομιάς είναι η δήλωση βούλησης του προσωρινού κληρονόμου στον οποίο έχει επαχθεί η κληρονομιά ότι δέχεται την κληρονομιά και ότι επιθυμεί να καταστεί οριστικός κληρονόμος. Η αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί αν γίνει είτε ρητά είτε σιωπηρά.

 Ρητή αποδοχή της κληρονομίας γίνεται με σύνταξη σχετικής πράξης αποδοχής κληρονομίας, η οποία συνήθως περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, η με δήλωση στη Γραμματεία του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου.

 Σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς γίνεται με διάφορους τρόπους η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, το οποίο κατονομάζει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση περί κλήρου αγωγής ή διεκδικητικής αγωγής για διεκδίκηση πράγματος της κληρονομιάς που περιήλθε σε τρίτον, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποιήση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του, η διάθεση κληρονομιαίων, η άφεση χρέους της κληρονομιάς, και η μη αποποίηση της κληρονομιάς εντός 4 μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή της κληρονομιάς και τον λόγο της επαγωγής.

 Αν η κληρονομία είναι κατάχρεη, η κληρονομία του επάγεται κατευθείαν στους κληρονόμους του και ενοποιείται με την προσωπική τους περιουσία που καθίσταται ένα ενιαίο σύνολο τόσο για τους ατομικούς δανειστές του κληρονόμου όσο και για τους δανειστές του κληρονόμου.

 Για να μην πληρώσει λοιπόν ο κληρονόμος με την ατομική του περιουσία τους δανειστές του κληρονομούμενου, μπορεί να προβεί σε αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της αποδοχής. Ο κληρονόμος ευθύνεται εφεξής για τα χρέη της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της κληρονομιάς. και όχι με την προσωπική του περιουσία. Πρέπει ωστόσο ο κληρονόμος που θα προβεί σε αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής : να συντάξει απογραφή του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας εντός 4 μηνών από τη δήλωση αποδοχής ενώπιον Συμβολαιογράφου, η απογραφή που θα συνταχθεί να μην είναι ανακριβής εκ δόλου ή να μην διαχειρίζεται την κληρονομική ομάδα δόλια και να μην εκποιήσει ακίνητα της κληρονομίας χωρίς προηγούμενη άδεια δικαστηρίου.

 Η φορολόγηση της κληρονομιάς εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας και από το ύψος της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας. Υπάρχει αφορολόγητο όριο, το οποίο προσδιορίζεται κάθε φορά από τον φορολογικό νόμο. Πέραν του ορίου, η κληρονομιά φορολογείται κλιμακωτά και πάντα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό Νόμο.

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγγένεια μεταξύ των κληρονόμων και του κληρονομούμενου (εξωτικό), η κληρονομιά δεν έχει αφορολόγητο όριο, αλλά φορολογείται σύμφωνα με τις κλίμακες φορολογίας που ορίζει ο εκάστοτε ισχύον φορολογικός Νόμος.

Ισχύουσα φορολογική κλίμακα κληρονομιών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς): ΕΥΡΩ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150000

0,00%

0

150000

0,00

150000

1,00%

1500

300000

1500

300000

5,00%

15000

600000

16500

Υπερβάλλον 

10,00%

     

 

Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες – αδέλφια – Α΄ Θείοι):ΕΥΡΩ

 

Κλιμάκια

Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος

30000

0,00%

0

30000

0

70000

5,00%

3500

100000

3500

200000

10,00%

20000

300000

23500

Υπερβάλλον

20,00%

     

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄(λοιποί συγγενείς – ξένοι):ΕΥΡΩ

 

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος

6000

0,00%

0

6000

0

66000

20,00%

13200

72000

13200

195000

30,00%

58500

267000

71700

Υπερβάλλον

40,00%