Διδότου 25, Κολωνάκι 10680 Αθήνα, Τηλ: 210 3632426, Κιν: 6974 326662 law@oikonomopoulou.gr

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο

Συναινετικό Διαζύγιο εκδίδεται όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους (άρθρο 1441 Α.Κ.) .

Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο σύμφωνα με το Νόμο 4509/2017  θα πρέπει :

Να υπάρχει έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους .

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.

Πλέον ο γάμος λύεται με συμβολαιογραφική πράξη που υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων.

Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος.

Με τη νέα διαδικασία σε δέκα ημέρες έχει λυθεί ο γάμος.

Διαζύγιο με αντιδικία
Διαζύγιο με αντιδικία εκδίδεται όταν ένας από τους συζύγους ή και οι δύο επικαλούνται ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης και ζητούν τη λύση της.Οι λόγοι μπορούν να είναι

Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης για λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, η διετής διάσταση των συζύγων και η κήρυξη σε αφάνεια ενός εκ των συζύγων.

Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης υπάρχει όταν η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης είναι αφόρητη για το ενάγοντα. Αν δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του εναγόμενου, εγκατάλειψης του ενάγοντα ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υφίσταται ισχυρός κλονισμός είναι

Γεγονός κλονιστικό του γάμου, δηλαδή

η εγκατάσταση του συζύγου σε άλλη κατοικία χωρίς προηγούμενη κοινή απόφαση, ο ξυλοδαρμός, οι ύβρεις, οι προσβολές, η αποκάλυψη επαγγελματικών μυστικών, η παρακολούθηση τηλεφωνημάτων κλπ, η διαφορά χαρακτήρων, σοβαρές κολλητικές ασθένειες, ψυχασθένειες, ο αλκοολισμός ή η τοξικομανία κλπ. Τα γεγονότα αυτά από μόνα τους δεν αποτελούν λόγους διαζυγίου αλλά περιστατικά ικανά να προκαλέσουν τον ισχυρό κλονισμό του γάμου.

Το κλονιστικό γεγονός να αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων.

Κλονιστικός γεγονός το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητά του ενάγοντα, όπως π.χ. το δικό του εξωσυζυγικό δεσμό δεν είναι αποδεκτό ούτε γεγονός που αφορά αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο (π.χ. κάποιο συγγενικό πρόσωπο)

Να έχει κλονισθεί η σχέση σε τέτοιο βαθμό ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.

Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης τεκμαίρεται αμάχητα όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για 2 τουλάχιστον χρόνια. Επιπλέον μόλις καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που κηρύσσει σε αφάνεια τον σύζυγο, ο άλλος σύζυγος μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαζυγίου. διαφορετικά ο σύζυγος μπορεί να θεμελιώσει την αγωγή διαζυγίου του σε ισχυρό κλονισμό λόγω της απουσία του συζύγου επί μακρό.